Projekty edukacyjne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Obecny realizowany jest projekt "Klasa pod chmurką" w ramach ogródków edukacyjnych refundowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 30.583,00 zł.
Koszt całkowity zadania wynisi 42.904,30 zł.
Etapem wstępnym do planowanego wyposażenia ogródka dydaktycznego było wyodrębnienie z przedmiotów edukacji przyrodniczej, przyrody, plastyki, matematyki treści i zagadnień do realizacji w terenie. W oparciu o nie zaplanowano 13 merytorycznych stanowisk do realizacji celów szczegółowych programu. Utworzono stanowiska w kolejności:
Stanowisko nr 1 to cztery rabaty: wiosna, lato, jesień i zima obsadzone roślinami zgodnie z ich okresami kwitnienia
i kolorystyką.
Stanowisko nr 2 w słonecznej części ogrodu z wbitym gnomonem stanowiącym środek utwardzonego koła o promieniu jednego metra. Dodatkowe wyposażenie to tabliczki z datami rozpoczęcia kalendarzowych pór roku oraz zegar słoneczny.
Stanowisko nr 3 to mini stacja meteorologiczna wyposażona w klatkę meteorologiczną termometry, deszczomierz, barometr, higrometr, wiatromierz oraz plansze dydaktyczne ze zdjęciami rodzajów chmur.
Stanowisko nr 4 to rumowisko skalne usytuowane u podstawy skarpy. Okazy skalne dostarczone również przez rodziców uczniów. Dodatkowo zakupiono kolekcje skał z podziałem według kryterium spoistości i lupy do wnikliwego oglądania ich różnic.
Stanowisko nr 5 zaplanowane docelowo pod nasadzenia różnorodnych drzew i krzewów(posadzono 30 tuj szmaragdowych darowanych przez rodziców uczniów oraz jednego dęba) oraz do powieszenia własnoręcznie zrobionych przez uczniów budek lęgowych, karmników. Stworzono plansze dydaktyczne ze zdjęciami jaj ptasich oraz plansze ptaków zimujących w Polsce i odlatujących na zimowiska.
Stanowisko nr 6 stanowią przekroje pni drzew do obliczania wieku.
Stanowisko nr 7 utworzono model wzgórza (około jednego metra wysokości) obsiany trawą. Na wyposażeniu stanowiska jest wykonany mini niwelator.
Stanowisko nr 8 to cienista rabata z nasadzeniami gatunków roślin cieniolubnych, usytuowana w północno-wschodnim narożniku ogrodu.
Stanowisko nr 9 tworzy skarpa ciągnąca się wzdłuż zachodniej ściany ogrodu. Po ułożeniu różnej wielkości głazów i skał obsadzona roślinnością naskalną.
Stanowisko nr 10 to miejsce na nagonasienne rośliny iglaste. Celem uzyskania efektu kaskady sadzić będziemy w pierwszej kolejności iglaste drzewa, tuje a następnie coraz niższe krzewy i krzewinki.
Stanowisko nr 11 stanowi poletko doświadczalne pod uprawę roślin jednorocznych.
Stanowisko nr 12 to miejsce w północno-wschodnim narożniku ogrodu, gdzie kompostujemy odpady organiczne.
Stanowisko nr 13 tworzą dwie pergole przy wejściach do ogrodu obsadzone pnączami (klematisy, róże pnące).

W stworzonym ogrodzie odbywały się pełnowymiarowe zajęcia, z wykorzystaniem jego zasobów, ale także z wykonaniem notatek i ćwiczeń, dlatego w zadaszonej wiacie znajdują się drewniane stołami z ławami  na około 25 osób. Powierzchnię pozostałą po urządzeniu wszystkich stanowisk i żwirowych alejek obsiano trawą. Rabaty w pokryto geowłókniną, a następnie korą. Wszystkie rośliny w ogrodzie są oznaczone tabliczkami informacyjnymi. Na zajęciach koła ekologicznego powstała baza danych o roślinach.

W trakcie roku szkolnego ogród z altaną stanowi „zieloną klasę”, w której realizowane są zajęcia wynikające z programu ekologicznego „Klasa pod chmurką”. W ramach edukacji przyrodniczej w ciągu roku szkolnego odbyło się w sumie w klasach pierwszych - 50, w klasach drugich - 30 a w klasach trzecich - 20 jednostek lekcyjnych. W klasach 4-6 zajęć matematycznych i plastycznych było razem 68. Natomiast zajęć przyrodniczych klas 4-6 ogółem na terenie ogródka odbyło się ponad 130. Daje to łączną ilość 298 godzin zorganizowanych zajęć.  Do tego należy doliczyć wejścia ekologiczne grup przedszkolnych z pobliskiego przedszkola jak i zbiórki zuchowe. Ponadto nie sposób obliczyć czasu poświęconego na podlewanie, odchwaszczanie, zagospodarowanie poletka doświadczalnego i pielęgnację ogrodu nie tylko podczas roku szkolnego ale również w czasie ferii letnich i zimowych.

Powstały  przy   szkole  ogródek  w  pełni   spełnił  nasze  oczekiwania.  Przeprowadzono  w  nim  wiele  ciekawych  lekcji  przyrody,  matematyki,  plastyki  oraz  zajęć  nauczania  zintegrowanego,  co potwierdzają  uczniowie  w   wypełnianych  ankietach.  Tym  samym  spełniony   został  nadrzędny  cel  projektu  zakładający  możliwość  przyrostu wiedzy ekologicznej przez bezpośredni  kontakt  ucznia  ze  światem  przyrody,  by  dokładniej  ją  obserwować i  lepiej  rozumieć.

Dodatkowo  w zajęciach  na  terenie  ogródka  uczestniczyli   uczniowie  Szkolnego  Koła  Ekologiczno – Przyrodniczego,  wychowankowie pobliskiego przedszkola, zuchy.  W  ramach  lekcji  w  plenerze  doskonalili  oni  orientację  w  terenie,  pracę  z  mapą  oraz  obsługę  stacji  meteorologicznej.  Ponadto  badali  odczyn  gleby  i  opadów  atmosferycznych.

Efekty  ekologiczne i dydaktyczne  po  przeprowadzonych   zajęciach  terenowych :
Uczniowie  klas  czwartych   potrafią : zorientować  mapę  okolicy  oraz  plan  ogródka  dydaktycznego, wymienić  przykłady  wypukłych  i wklęsłych  form  terenu, nazwać  elementy  pagórka, sklasyfikować  skały  w/g  przyjętego  kryterium  spoistości, wyznaczyć kierunki  geograficzne  za  pomocą    kompasu,  gnomonu,  mchu  i  określonych  obiektów  terenowych, odczytywać  godzinę   z  zegara  słonecznego, dokonywać   pomiarów  wartości   temperatury,  ciśnienia,   wilgotności  powietrza,  kierunku  wiatru, prowadzić  dziennik  pogody, rozpoznać  i  nazwać  kilka  gatunków  roślin  na  podstawie  wyglądu  liści,  kwiatów,  owoców  lub  kory. Ponadto  uczniowie   dwukrotnie  uczestniczyli  w  pracach  pielęgnacyjnych  ogrodu,  usuwali  i  kompostowali  chwasty.  Dodatkowo  uczniowie  przy  pomocy  rodziców  wykonali  trzy  karmniki  dla  ptaków,  które  wkopane  zostaną    zimą  w  miejscu  wyznaczonym  na „ptasią  stołówkę”.

Uczniowie  klas  piątych  potrafią: nazywać  różne   mapy  i  podać  przykłady  ich  wykorzystywania, zorientować  mapę  za  pomocą  kompasu, wykonywać  pomiary  taśmą  mierniczą, wymienić  korzyści  wynikające  z  kompostowania  odpadów, posługiwać  się  niwelatorem, wyznaczać  poziomice  na  pagórku, analizować  mapę  poziomicową,  odczytywać  nachylenie  zboczy, rozpoznawać  wypukłe  i  wklęsłe  formy  terenu.

Uczniowie  klas  szóstych  potrafią : opisać  zmiany  zachodzące  w  krajobrazie  najbliższej  okolicy, wymienić  rodzaje  zanieczyszczeń  powietrza, zbadać  odczyn  gleby, wyznaczyć  południk  danej  miejscowości, ułożyć  prognozę  pogody w  oparciu  o  odczytane   wartości  temperatur,  ciśnienia,  kierunku  wiatru,  wilgotności  powietrza,  opadów, zorientować  mapę  miasta,  ogródka  dydaktycznego, przy  pomocy  mapki  ogródka  i  naniesionych  na  nią  numerów  roślin  rozpoznać  posadzone  gatunki.

Ponadto wszyscy uczniowie zaznajomili się z zasadami uprawy ogródka dydaktycznego. Poznali gatunki roślin uprawnych i współzależności między nimi. Dowiedzieli się o właściwościach leczniczych roślin - mieli okazję dotknąć każdą z roślin, poznać jej zapach, określić kształt i kolor oraz strukturę liścia. Posługiwali się obserwacją obiektów " gołym okiem", za pomocą lupy trzymając ją kilka centymetrów od obserwowanego obiektu, a oko - kilka centymetrów od lupy. Mieli możliwość obserwowania tego co znajduje się daleko (np. ptaków) za pomocą lornetek.Mieli możliwość rozpoznać w terenie przyrodnicze (ożywione i nieożywione) oraz antropogeniczne składniki krajobrazu i wskazać zależności między nimi. Wykonaliprosty szkic najbliższej okolicy z zaznaczeniem elementów naturalnych i przekształconych przez człowieka. Zajęcia miały na celuwskazać jak powierzchnia Ziemi może być mniej lub bardziej urozmaicona. Uczniowie wskazywali w terenie wypukłe formy terenu. Podawali przykłady zależności między cechami krajobrazu a formami działalności człowieka. Dowiedzieli się, że skały tworzą zewnętrzną warstwę naszej planety. Są wszędzie, choć często zasłania je gleba, roślinność czy woda. Wszystkie skały zbudowane są z minerałów. Minerały różnią się kształtem, kolorem i budową wewnętrzną. Na podstawie zdobytych wiadomości uczniowie rozpoznawali i nazywali skały typowe dla miejsca zamieszkania (piasek, glina). Przy pomocy lup dokonywali klasyfikacji skał ze względu na kolor, na budowę. Dokonywali podziału skał pod względem spoistości na lite, zwięzłe i sypkie. Zajęcia miały na celu wskazać uczniom jak gleby są ważne dla ludzi i dlaczego należy je chronić. Uczniowie dowiedzieli się, że potrzeba wielu stuleci, aby mogła powstać gleba. Wiedzą, że pomiędzy cząstkami gleby znajdują się woda i powietrze. Gleba jest środowiskiem życia wielu organizmów. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość wyznaczania widnokręgu w różnych miejscach, przekonali się że za każdym razem wygląda on nieco inaczej. Następnie uczniowie wyznaczali północ geograficzną za pomocą kompasu oraz gnomonu. W samo słoneczne południe uczniowie wyznaczali kierunek północny w tereniena podstawiecienia patyka wbitego w ziemię. Następnie wskazywali główne kierunki geograficzne przy pomocy kompasów.
Podczas zajęć uczniowie obserwowali wędrówkę Słońca nad widnokręgiem. Uczniowie mieli możliwość obserwowania pogody w trzech porach roku. Podczas zajęć nauczyli się opisywać pogodę na różne sposoby. Za pomocą obserwacji urządzeń pomiarowych w skrzynce meteorologicznej dokonywali pomiarów i opisów pogody. W obserwacji pogody pomocne były przyrządy służące do pomiaru elementów pogody (barometr, wiatromierz, higrometr, termometr). Uczniowie korzystali z wiatromierza umieszczonego w klatce meteorologicznej. Określali prędkość i kierunek wiatru.
Dowiedzieli się, że w powietrzu zawsze występuje para wodna. Czasem wznosi się ona razem z powietrzem i na pewnej wysokości skrapla się lub zamarza. W ten sposób powstają chmury, które tworzą się na różnej wysokości. Dzięki obserwacji nieba uczniowie określali stopnie zachmurzenia nieba.
Uczniowie mieli możliwość poznać historię każdej rośliny, która zaczyna się od nasiona. Obserwowali naturalne okazy znajdujące się w ogródku dydaktycznym. Przekonali się, że dopiero przy odpowiednich warunkach wyrastają z niego korzenie, łodygi i pojawiają się liście. Późnej roślina rośnie i rozwija się, aż w końcu sama wydaje nasiona.W ramach zajęćuczniowie zapoznali się znaturalnymi okazami roślin znajdujących sie na terenie ogródka. Zapoznali się z wymaganiami poszczególnych roślin oraz z zasadami pielęgnacji: jak często należy podlewać, czy potrzebuje dużo światła, jakiej wymaga gleby. Na podstawie klucza do rozpoznawania roślin uczniowie wskazywali nazwy roślinznajdujących się w ogródku oraz nazwy roślin niebezpiecznych dla człowieka. Na podstawie zdobytych informacji uczniowie wykonali zielniki.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się że charakterystyczną cechą drzew jest pojedyncza łodyga, mająca postać wysokiego, grubego i zdrewniałego pnia. Licząc słoje możemy określić, ile lat żyło drzewo. Uczniowie dokonali podziału drzew na iglaste i liściaste. Zwracali uwagę na sylwetki drzew (pokrój). Za pomocą lupy oraz oka obserwowalistrukturę igły iliścia. Wskazywali na brzeg blaszki liściowej, unerwienie, ogonek, oraz na kolor liścia. Uczniowie mieli możliwość obserwowania naturalnych okazów roślin znajdujących się w ogródku. Zaznajomili się z budową kwiatów różnych roślin. Przy pomocy lupy oglądali kwiaty wybranych gatunków roślin. W każdym wskazywali i liczyli pręciki, słupki i płatki.
Efektem odzwierciedlenia przyrostu wiedzy ekologicznej był szkolny konkurs ekologiczny, w którym swoją wiedzę reprezentowało 38 uczniów szkoły.

Pozdostałe zdjęcia znajdują się w GALERII