Pedagog/Psycholog

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =

Pedagog szkolny - Katarzyna Kuban
1 pietro szkoły

Poniedziałek: od 11:00 do 15:30
Wtorek: od 8:00 do 12:30
Środa: od 08:00 do 12:00
Czwartek: od 11:00 do 17:00
Piątek: od 8:00 do 13:00

Pedagog specjalny - Paulina Gronowska
Parter szkoły

Poniedziałek od 07:00 do 08:00 oraz 12:35 do 17:05
Wtorek od 07:15 do 08:00
Środa od 7:15 do 08:00 oraz od 12:35 do 16:05
Piątek od 7:00 do 08:00Psycholog - Adrianna Szokalska-Jasińska
Parter szkoły
Poniedziałek: od 7:00 do 13:00
Środa: od 12:05 do 17:35Zapraszamy:

  • uczniów, jeżeli mają trudności, nie mogą poradzić sobie z nauką, klasą, mają kłopoty osobiste i szkolne lub chcą po prostu porozmawiać;
  • nauczycieli, jesli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, chcą pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej i rodzinnej, przeciwdziałać patologiom szkolnym;
  • rodziców, jeśli chcą wspierać aktywnie życie i rozwój swoich dzieci w szkole, znaleźć rozwiązanie trudnych sytuacji wychowawczych.


Zadania pedagoga szkolnego
Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełnienia, pogłębiania i rozszerzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy między innymi: dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej
w szkole, udzialenie uczniom pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:
- pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klas, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania;
- rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
- określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
- udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym dostosowany program lub indywidualny tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
- współpracę z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
- współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
prowadzenie dokumentacji;
- doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Komenda Policji
  • Pedagodzy z innych szkół