Patron

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =

Uroczystość nadania imienia Polskich Olimpijczyków
Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim


  Uroczystości związane z nadaniem szkole nowego imienia rozpoczęły się w czwartek 23 października 2014r. W samo południe w hali OSIR zgromadzili się zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i rodzice.

  Wszyscy zebrani uczestniczyli w barwnym widowisku sportowym, w trakcie którego pożegnano stary sztandar szesnastki i zaprezentowano nowy.

W scenerii motywów z antycznej Grecji za pomocą żywego obrazu jaki tworzyli uczniowie zmieniła się nazwa patrona szkoły: z Marcina Kasprzaka na Polskich Olimpijczyków.

  W związku  z  nadaniem  imienia   Polskich   Olimpijczyków   uczniowie przyjęli zobowiązanie upowszechniania na co dzień idei olimpijskich. Poznali również, przedstawioną przez swoich kolegów, historię igrzysk. Kulminacyjnym punktem tej części był układ gimnastyczny zaprezentowany przez dziewczęta 16-stki. Z kolei uczniowie klas II i III w specjalnie przygotowanym pokazie tanecznym zapewnili nas, że sport i ruch to recepta na zdrowe życie. Jako najmłodsi wykonawcy wzbudzili szczególną sympatię publiczności.

  Pierwszą część widowiska zakończyła runda honorowa, w której uczestniczyli pozdrawiający widownię uczniowie – aktorzy.

  W drugiej części uroczystości cofnięto się w czasie. Uczniom przedstawieni zostali wicedyrektorzy dawnej szkoły sportowej jaką była SP16: Grzegorz Tomczyński i Krzysztof Kazimierski oraz trenerzy piłki ręcznej i zapasów: Zbigniew Haładaj i Piotr Bielawski. Prowadzący uroczystość podkreślili, że to dzięki pracy m.in. takich osób jak ww. goście zasłużyliśmy sobie na zaszczytne imię Polskich Olimpijczyków.  Następnie odbył się pokaz technicznych umiejętności zapaśników.

Z komentarza wicemistrza olimpijskiego Piotra Stępnia dowiedzieliśmy się o karierach sportowych naszych absolwentów.

  Na zakończenie, w krótkim meczu próbkę swoich możliwości pokazały czołowe piłkarki ręczne szesnastki ze starszymi bardziej doświadczonymi koleżankami wśród, których były absolwentki naszej szkoły.

  Uroczystość zakończył utwór „ Jesteśmy mistrzami” podczas, którego zgromadzona widownia wstała z miejsc.


  24 października 2014 o godz. 12:00 społeczność szkoły oraz zaproszeni goście  zebrali się  w  Kościele   pod   wezwaniem Św. Jakuba. Na mszy świętej, którą odprawił Ks. Tomasz Estkowski został poświęcony nowy sztandar szkoły. Po mszy  wszyscy   przeszli  na  dalszą  część uroczystości do szkoły.

Akademia   rozpoczęła   się   hymnem   narodowym.   Prowadząca, Pani Monika Wnuk, powitała gości i rozpoczęła uroczystość. Jako pierwszy wystąpił Przewodniczący Rady Miasta Pan Marian Błaszczyński, który odczytał uchwałę o nadaniu imienia Polskich Olimpijczyków Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie Pan Dyrektor Robert Bednarek podziękował za przychylną dla szkoły decyzję i przedstawił uzasadnienie wyboru imienia oraz podkreślił  wagę sportu i idei olimpijskich w życiu młodego człowieka.

  Najważniejszą chwilą dla wszystkich był ceremoniał przekazania sztandaru społeczności szkolnej.  Przedstawiciele Rady Rodziców (G. Szymańska Kaczmarek, D. Bałecka,
G. Kosiński) uroczyście przekazali  sztandar  Panu  Dyrektorowi, który  podziękował  za  ten  cenny  dar i zapewnił, że stanie się on symbolem wartości będących fundamentem pracy szkoły, po czym przekazał go uczniom, którzy zapewnili, iż otoczą go powszechnym szacunkiem i czcią.

  Poczet Sztandarowy , w którego skład weszli  uczniowie : Iga Chwastowska, Agnieszka Legiędź i Grzegorz Filipek zaprezentował zebranym sztandar naszej szkoły, a uczniowie Nikola Trajdos i Adam Jarocki  przedstawili jego symbolikę, która nawiązuje do patriotyzmu i ideałów olimpijskich oraz  podkreśla  wartość nauki.

  Po prezentacji sztandaru odbyło się pierwsze ślubowanie reprezentantów  poszczególnych klas. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Kacper Jeż  odczytał rotę ślubowania, a reprezentanci uczniów : Ada Augustyniak, Zuzanna Nowacka,  Wojciech Kotliński,   Franciszek Cejnóg,   Franciszek   Jurczenia i Leszek Kaczmarek złożyli ślubowanie .

  Po ślubowaniu nastąpiły przemówienia, gratulacje i podziękowania zaproszonych gości. Głos zabrał m.in. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak.

  Przybyli na uroczystość  olimpijczycy Dariusz Goździak, Piotr Stępień, Włodzimierz Wachowicz, Zygfryd Kuchta, Mieczysław Nowicki, Bogdan Grzejszczak  przekazali naszej szkole Flagę Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

  Rada Rodziców podarowała uczniom, na ręce dyrektora,  telewizor, a przedstawiciel NSZZ „Solidarność” klocki dydaktyczne. Upominki te przekazane zostały do świetlicy szkolnej.

  Na koniec części oficjalnej Pan Dyrektor serdecznie podziękował wszystkim za przybycie i ciepłe słowa.

  Po części oficjalnej obejrzano część artystyczną. Młodzież z klasy 6a i 5a przygotowana przez Panią Iwonę Bogusławską przedstawiła mini spektakl poetycki „ Kim jesteś, człowieku”. Po przedstawieniu uczennice  Nikola Haładaj,

Monika Cecotka, Marcelina Cejnóg, Sara Szczukocka i Lena Trawińska, przygotowane przez Panią Elżbietę Wiączek, zaprezentowały układ gimnastyczno- artystyczny do utworu „Rydwany ognia”.

  Uroczystość nadania imienia szkole była niewątpliwie najważniejszym dniem w historii naszej szkoły. Zaszczyciły nas swoją obecnością znakomite osobistości. Wrażenia z dwudniowych obchodów pozostaną na długo w pamięci całej społeczności.

  Całe przedsięwzięcie nie powiodłoby się, gdyby nie zaangażowanie licznej grupy nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów.


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowaniu uroczystości