Pedagog

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =

Klasy I - IV

mgr Paulina Gronowska

 

Poniedziałek: 11.30 - 13.30 i 14.30 - 15.30
Wtorek: 07.30 - 11.30
Środa: 11.30 - 15.30
Czwartek: 8.00 - 11.30 i 15.30 - 16.00
Piątek: 10.00 - 15.00


Klasy V - VIII

mgr Katarzyna Kuban

Poniedziałek: 8.00 - 12.00
Wtorek: 11.00 - 15.00
Środa: 8.00 - 12.00
Czwartek: 11.00 - 15.00
Piątek: 8.00 - 12.00

 

Zapraszamy:

  • uczniów, jeżeli mają trudności, nie mogą poradzić sobie z nauką, klasą, sami ze sobą, mają kłopoty osobiste i szkolne lub chcą po prostu porozmawiać;
  • nauczycieli, jesli potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów, chcą pomagać swoim wychowankom w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej i rodzinnej, przeciwdziałać patologiom szkolnym;
  • rodziców, jeśli chcą wspierać aktywnie życie i rozwój swoich dzieci w szkole, znaleźć rozwiązanie trudnych sytuacji wychowawczych.Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełnienia, pogłębiania i rozszerzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.
Do szczególnych zadań pedagoga szkolnego należy między innymi: dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej
w szkole, udzialenie uczniom pomocy w wyborze kierunku dalszej nauki i zawodu, udzielanie rodzicom porad wychowawczych, pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, organizowanie pomocy w likwidowaniu niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych, organizowanie opieki nad dziećmi zaniedbanymi i opuszczonymi.
Wśród poruszanych problemów znajdują się:
- pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klas, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania;
- rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
- określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
- udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym dostosowany program lub indywidualny tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
- współpracę z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
- współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych działań i czynności uzupełniających;
- doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno - wychowawczy szkoły, jak:

 

  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  • Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  • Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich
  • Komenda Policji
  • Pedagodzy z innych szkół